โรงเรียนยางคำวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 4 7 0 1 0 30
ร้อยละ 9.52 % 16.67 % 0.00 % 2.38 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 14 10 10 3 3 94
ร้อยละ 10.45 % 7.46 % 7.46 % 2.24 % 2.24 % 70.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 1 5 5 0 0 21
ร้อยละ 3.13 % 15.63 % 15.63 % 0.00 % 0.00 % 65.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 19 22 15 4 3 145
ร้อยละ 9.13 % 10.58 % 7.21 % 1.92 % 1.44 % 69.71 %

176 : 18 , 17 , 10 , 4 , 3 , 124...10.23 , 9.66 , 5.68 , 2.27 , 1.70 , 70.45 = 52 : 29.55
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 30.29%

Powered By www.thaieducation.net