โรงเรียนบ้านหนองยาง(โพนทราย) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 12 3 8 2 1 0
ร้อยละ 46.15 % 11.54 % 30.77 % 7.69 % 3.85 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 34 10 22 10 8 0
ร้อยละ 40.48 % 11.90 % 26.19 % 11.90 % 9.52 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 46 13 30 12 9 0
ร้อยละ 41.82 % 11.82 % 27.27 % 10.91 % 8.18 % 0.00 %

110 : 46 , 13 , 30 , 12 , 9 , 0...41.82 , 11.82 , 27.27 , 10.91 , 8.18 , 0.00 = 110 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 110 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net