โรงเรียนบ้านหนองยาง(โพนทราย) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 4 0 1 4 1 15
ร้อยละ 16.00 % 0.00 % 4.00 % 16.00 % 4.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 3 2 5 0 1 76
ร้อยละ 3.45 % 2.30 % 5.75 % 0.00 % 1.15 % 87.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 7 2 6 4 2 91
ร้อยละ 6.25 % 1.79 % 5.36 % 3.57 % 1.79 % 81.25 %

112 : 7 , 2 , 6 , 4 , 2 , 91...6.25 , 1.79 , 5.36 , 3.57 , 1.79 , 81.25 = 21 : 18.75
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75%

Powered By www.thaieducation.net