โรงเรียนบ้านหนองสรวงหนองซำ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 5 0 0 3 0 0
ร้อยละ 62.50 % 0.00 % 0.00 % 37.50 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
24
จำนวน(คน) 9 9 1 0 0 5
ร้อยละ 37.50 % 37.50 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 20.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 32 คน
จำนวน(คน) 14 9 1 3 0 5
ร้อยละ 43.75 % 28.13 % 3.13 % 9.38 % 0.00 % 15.63 %

32 : 14 , 9 , 1 , 3 , 0 , 5...43.75 , 28.13 , 3.13 , 9.38 , 0.00 , 15.63 = 27 : 84.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 32 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 84.38%

Powered By www.thaieducation.net