โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 3 6 2 2 1 26
ร้อยละ 7.50 % 15.00 % 5.00 % 5.00 % 2.50 % 65.00 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 25 16 4 4 4 118
ร้อยละ 14.62 % 9.36 % 2.34 % 2.34 % 2.34 % 69.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 211 คน
จำนวน(คน) 28 22 6 6 5 144
ร้อยละ 13.27 % 10.43 % 2.84 % 2.84 % 2.37 % 68.25 %

211 : 28 , 22 , 6 , 6 , 5 , 144...13.27 , 10.43 , 2.84 , 2.84 , 2.37 , 68.25 = 67 : 31.75
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 211 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75%

Powered By www.thaieducation.net