โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 15 5 2 1 0 22
ร้อยละ 33.33 % 11.11 % 4.44 % 2.22 % 0.00 % 48.89 %
ระดับประถมศึกษา
172
จำนวน(คน) 18 15 13 1 0 125
ร้อยละ 10.47 % 8.72 % 7.56 % 0.58 % 0.00 % 72.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 217 คน
จำนวน(คน) 33 20 15 2 0 147
ร้อยละ 15.21 % 9.22 % 6.91 % 0.92 % 0.00 % 67.74 %

217 : 33 , 20 , 15 , 2 , 0 , 147...15.21 , 9.22 , 6.91 , 0.92 , 0.00 , 67.74 = 70 : 32.26
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 32.26%

Powered By www.thaieducation.net