โรงเรียนเมืองโพนทราย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 0 0 4 0 1 58
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.35 % 0.00 % 1.59 % 92.06 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 7 0 8 0 8 108
ร้อยละ 5.34 % 0.00 % 6.11 % 0.00 % 6.11 % 82.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 194 คน
จำนวน(คน) 7 0 12 0 9 166
ร้อยละ 3.61 % 0.00 % 6.19 % 0.00 % 4.64 % 85.57 %

194 : 7 , 0 , 12 , 0 , 9 , 166...3.61 , 0.00 , 6.19 , 0.00 , 4.64 , 85.57 = 28 : 14.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 194 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.43%

Powered By www.thaieducation.net