โรงเรียนเมืองโพนทราย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 2 2 1 2 3 51
ร้อยละ 3.28 % 3.28 % 1.64 % 3.28 % 4.92 % 83.61 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 12 2 9 4 0 118
ร้อยละ 8.28 % 1.38 % 6.21 % 2.76 % 0.00 % 81.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 206 คน
จำนวน(คน) 14 4 10 6 3 169
ร้อยละ 6.80 % 1.94 % 4.85 % 2.91 % 1.46 % 82.04 %

206 : 14 , 4 , 10 , 6 , 3 , 169...6.80 , 1.94 , 4.85 , 2.91 , 1.46 , 82.04 = 37 : 17.96
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 206 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 17.96%

Powered By www.thaieducation.net