โรงเรียนบ้านหนองพลับ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 3 4 5 0 0 0
ร้อยละ 25.00 % 33.33 % 41.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 7 12 5 3 9 10
ร้อยละ 15.22 % 26.09 % 10.87 % 6.52 % 19.57 % 21.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 58 คน
จำนวน(คน) 10 16 10 3 9 10
ร้อยละ 17.24 % 27.59 % 17.24 % 5.17 % 15.52 % 17.24 %

58 : 10 , 16 , 10 , 3 , 9 , 10...17.24 , 27.59 , 17.24 , 5.17 , 15.52 , 17.24 = 48 : 82.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 58 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 82.76%

Powered By www.thaieducation.net