โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 2 1 2 1 0 28
ร้อยละ 5.88 % 2.94 % 5.88 % 2.94 % 0.00 % 82.35 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 16 11 9 5 0 81
ร้อยละ 13.11 % 9.02 % 7.38 % 4.10 % 0.00 % 66.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 3 2 4 2 0 20
ร้อยละ 9.68 % 6.45 % 12.90 % 6.45 % 0.00 % 64.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 21 14 15 8 0 129
ร้อยละ 11.23 % 7.49 % 8.02 % 4.28 % 0.00 % 68.98 %

156 : 18 , 12 , 11 , 6 , 0 , 109...11.54 , 7.69 , 7.05 , 3.85 , 0.00 , 69.87 = 47 : 30.13
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 31.02%

Powered By www.thaieducation.net