โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 3 1 2 1 0 28
ร้อยละ 8.57 % 2.86 % 5.71 % 2.86 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 17 11 9 5 0 82
ร้อยละ 13.71 % 8.87 % 7.26 % 4.03 % 0.00 % 66.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 3 2 4 2 0 20
ร้อยละ 9.68 % 6.45 % 12.90 % 6.45 % 0.00 % 64.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 190 คน
จำนวน(คน) 23 14 15 8 0 130
ร้อยละ 12.11 % 7.37 % 7.89 % 4.21 % 0.00 % 68.42 %

159 : 20 , 12 , 11 , 6 , 0 , 110...12.58 , 7.55 , 6.92 , 3.77 , 0.00 , 69.18 = 49 : 30.82
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 190 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58%

Powered By www.thaieducation.net