โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 3 6 2 1 0 23
ร้อยละ 8.57 % 17.14 % 5.71 % 2.86 % 0.00 % 65.71 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 9 16 8 1 0 90
ร้อยละ 7.26 % 12.90 % 6.45 % 0.81 % 0.00 % 72.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 0 1 8 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 3.23 % 25.81 % 0.00 % 0.00 % 70.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 190 คน
จำนวน(คน) 12 23 18 2 0 135
ร้อยละ 6.32 % 12.11 % 9.47 % 1.05 % 0.00 % 71.05 %

159 : 12 , 22 , 10 , 2 , 0 , 113...7.55 , 13.84 , 6.29 , 1.26 , 0.00 , 71.07 = 46 : 28.93
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 190 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 28.95%

Powered By www.thaieducation.net