โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 10 10 8 8 0 0
ร้อยละ 27.78 % 27.78 % 22.22 % 22.22 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 60 30 25 5 0 0
ร้อยละ 50.00 % 25.00 % 20.83 % 4.17 % 0.00 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 30 5 5 2 0 0
ร้อยละ 71.43 % 11.90 % 11.90 % 4.76 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 198 คน
จำนวน(คน) 100 45 38 15 0 0
ร้อยละ 50.51 % 22.73 % 19.19 % 7.58 % 0.00 % 0.00 %

156 : 70 , 40 , 33 , 13 , 0 , 0...44.87 , 25.64 , 21.15 , 8.33 , 0.00 , 0.00 = 156 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 198 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 198 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net