โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 4 2 3 0 0 25
ร้อยละ 11.76 % 5.88 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 73.53 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 21 0 12 0 0 86
ร้อยละ 17.65 % 0.00 % 10.08 % 0.00 % 0.00 % 72.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 3 0 2 1 0 41
ร้อยละ 6.38 % 0.00 % 4.26 % 2.13 % 0.00 % 87.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 28 2 17 1 0 152
ร้อยละ 14.00 % 1.00 % 8.50 % 0.50 % 0.00 % 76.00 %

153 : 25 , 2 , 15 , 0 , 0 , 111...16.34 , 1.31 , 9.80 , 0.00 , 0.00 , 72.55 = 42 : 27.45
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00%

Powered By www.thaieducation.net