โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 7
ร้อยละ 22.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
21
จำนวน(คน) 2 0 1 0 2 16
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 9.52 % 76.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 30 คน
จำนวน(คน) 4 0 1 0 2 23
ร้อยละ 13.33 % 0.00 % 3.33 % 0.00 % 6.67 % 76.67 %

30 : 4 , 0 , 1 , 0 , 2 , 23...13.33 , 0.00 , 3.33 , 0.00 , 6.67 , 76.67 = 7 : 23.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33%

Powered By www.thaieducation.net