โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 14
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 5.26 % 5.26 % 5.26 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 2 0 0 1 2 94
ร้อยละ 2.02 % 0.00 % 0.00 % 1.01 % 2.02 % 94.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 2 0 2 2 0 47
ร้อยละ 3.77 % 0.00 % 3.77 % 3.77 % 0.00 % 88.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 5 1 3 4 3 155
ร้อยละ 2.92 % 0.58 % 1.75 % 2.34 % 1.75 % 90.64 %

118 : 3 , 1 , 1 , 2 , 3 , 108...2.54 , 0.85 , 0.85 , 1.69 , 2.54 , 91.53 = 10 : 8.47
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.36%

Powered By www.thaieducation.net