โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 15
ร้อยละ 10.53 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 2 3 0 3 0 89
ร้อยละ 2.06 % 3.09 % 0.00 % 3.09 % 0.00 % 91.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 2 0 0 1 1 49
ร้อยละ 3.77 % 0.00 % 0.00 % 1.89 % 1.89 % 92.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 6 5 0 4 1 153
ร้อยละ 3.55 % 2.96 % 0.00 % 2.37 % 0.59 % 90.53 %

116 : 4 , 5 , 0 , 3 , 0 , 104...3.45 , 4.31 , 0.00 , 2.59 , 0.00 , 89.66 = 12 : 10.34
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.47%

Powered By www.thaieducation.net