โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 16
ร้อยละ 5.26 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 3 3 0 3 0 90
ร้อยละ 3.03 % 3.03 % 0.00 % 3.03 % 0.00 % 90.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 1 0 0 1 1 50
ร้อยละ 1.89 % 0.00 % 0.00 % 1.89 % 1.89 % 94.34 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 5 5 0 4 1 156
ร้อยละ 2.92 % 2.92 % 0.00 % 2.34 % 0.58 % 91.23 %

118 : 4 , 5 , 0 , 3 , 0 , 106...3.39 , 4.24 , 0.00 , 2.54 , 0.00 , 89.83 = 12 : 10.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 8.77%

Powered By www.thaieducation.net