โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 1 1 0 1 22
ร้อยละ 7.41 % 3.70 % 3.70 % 0.00 % 3.70 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 3 2 10 1 15 75
ร้อยละ 2.83 % 1.89 % 9.43 % 0.94 % 14.15 % 70.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 0 0 3 0 4 44
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 7.84 % 86.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 5 3 14 1 20 141
ร้อยละ 2.72 % 1.63 % 7.61 % 0.54 % 10.87 % 76.63 %

133 : 5 , 3 , 11 , 1 , 16 , 97...3.76 , 2.26 , 8.27 , 0.75 , 12.03 , 72.93 = 36 : 27.07
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 23.37%

Powered By www.thaieducation.net