โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 2 1 0 2 19
ร้อยละ 11.11 % 7.41 % 3.70 % 0.00 % 7.41 % 70.37 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 4 3 14 1 22 62
ร้อยละ 3.77 % 2.83 % 13.21 % 0.94 % 20.75 % 58.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 1 0 5 0 6 39
ร้อยละ 1.96 % 0.00 % 9.80 % 0.00 % 11.76 % 76.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 8 5 20 1 30 120
ร้อยละ 4.35 % 2.72 % 10.87 % 0.54 % 16.30 % 65.22 %

133 : 7 , 5 , 15 , 1 , 24 , 81...5.26 , 3.76 , 11.28 , 0.75 , 18.05 , 60.90 = 52 : 39.10
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 34.78%

Powered By www.thaieducation.net