โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 4 4 3 3 1 13
ร้อยละ 14.29 % 14.29 % 10.71 % 10.71 % 3.57 % 46.43 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 10 12 28 13 8 37
ร้อยละ 9.26 % 11.11 % 25.93 % 12.04 % 7.41 % 34.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 1 1 8 3 3 37
ร้อยละ 1.89 % 1.89 % 15.09 % 5.66 % 5.66 % 69.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 15 17 39 19 12 87
ร้อยละ 7.94 % 8.99 % 20.63 % 10.05 % 6.35 % 46.03 %

136 : 14 , 16 , 31 , 16 , 9 , 50...10.29 , 11.76 , 22.79 , 11.76 , 6.62 , 36.76 = 86 : 63.24
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 102 คน คิดเป็นร้อยละ 53.97%

Powered By www.thaieducation.net