โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 6 6 3 6 3 4
ร้อยละ 21.43 % 21.43 % 10.71 % 21.43 % 10.71 % 14.29 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 18 18 36 18 10 8
ร้อยละ 16.67 % 16.67 % 33.33 % 16.67 % 9.26 % 7.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 3 1 13 6 5 25
ร้อยละ 5.66 % 1.89 % 24.53 % 11.32 % 9.43 % 47.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 27 25 52 30 18 37
ร้อยละ 14.29 % 13.23 % 27.51 % 15.87 % 9.52 % 19.58 %

136 : 24 , 24 , 39 , 24 , 13 , 12...17.65 , 17.65 , 28.68 , 17.65 , 9.56 , 8.82 = 124 : 91.18
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 152 คน คิดเป็นร้อยละ 80.42%

Powered By www.thaieducation.net