โรงเรียนบ้านข่อย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 3 1 1 0 17
ร้อยละ 4.35 % 13.04 % 4.35 % 4.35 % 0.00 % 73.91 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 5 4 10 1 2 50
ร้อยละ 6.94 % 5.56 % 13.89 % 1.39 % 2.78 % 69.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 10 3 6 1 0 35
ร้อยละ 18.18 % 5.45 % 10.91 % 1.82 % 0.00 % 63.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 16 10 17 3 2 102
ร้อยละ 10.67 % 6.67 % 11.33 % 2.00 % 1.33 % 68.00 %

95 : 6 , 7 , 11 , 2 , 2 , 67...6.32 , 7.37 , 11.58 , 2.11 , 2.11 , 70.53 = 28 : 29.47
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00%

Powered By www.thaieducation.net