โรงเรียนบ้านข่อย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 3 1 1 0 17
ร้อยละ 8.33 % 12.50 % 4.17 % 4.17 % 0.00 % 70.83 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 5 4 10 1 2 43
ร้อยละ 7.69 % 6.15 % 15.38 % 1.54 % 3.08 % 66.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 10 3 6 1 0 35
ร้อยละ 18.18 % 5.45 % 10.91 % 1.82 % 0.00 % 63.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 17 10 17 3 2 95
ร้อยละ 11.81 % 6.94 % 11.81 % 2.08 % 1.39 % 65.97 %

89 : 7 , 7 , 11 , 2 , 2 , 60...7.87 , 7.87 , 12.36 , 2.25 , 2.25 , 67.42 = 29 : 32.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 34.03%

Powered By www.thaieducation.net