โรงเรียนบ้านข่อย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 3 1 0 0 18
ร้อยละ 8.33 % 12.50 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 5 3 10 1 2 44
ร้อยละ 7.69 % 4.62 % 15.38 % 1.54 % 3.08 % 67.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 9 2 6 0 0 38
ร้อยละ 16.36 % 3.64 % 10.91 % 0.00 % 0.00 % 69.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 16 8 17 1 2 100
ร้อยละ 11.11 % 5.56 % 11.81 % 0.69 % 1.39 % 69.44 %

89 : 7 , 6 , 11 , 1 , 2 , 62...7.87 , 6.74 , 12.36 , 1.12 , 2.25 , 69.66 = 27 : 30.34
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 30.56%

Powered By www.thaieducation.net