โรงเรียนบ้านข่อย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 7 2 1 1 1 13
ร้อยละ 28.00 % 8.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 52.00 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 4 4 14 4 4 34
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 21.88 % 6.25 % 6.25 % 53.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 4 3 1 11 4 32
ร้อยละ 7.27 % 5.45 % 1.82 % 20.00 % 7.27 % 58.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 15 9 16 16 9 79
ร้อยละ 10.42 % 6.25 % 11.11 % 11.11 % 6.25 % 54.86 %

89 : 11 , 6 , 15 , 5 , 5 , 47...12.36 , 6.74 , 16.85 , 5.62 , 5.62 , 52.81 = 42 : 47.19
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 45.14%

Powered By www.thaieducation.net