โรงเรียนบ้านข่อย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 7 2 1 1 1 13
ร้อยละ 28.00 % 8.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 52.00 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 4 4 14 4 6 32
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 21.88 % 6.25 % 9.38 % 50.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 4 3 1 11 4 32
ร้อยละ 7.27 % 5.45 % 1.82 % 20.00 % 7.27 % 58.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 15 9 16 16 11 77
ร้อยละ 10.42 % 6.25 % 11.11 % 11.11 % 7.64 % 53.47 %

89 : 11 , 6 , 15 , 5 , 7 , 45...12.36 , 6.74 , 16.85 , 5.62 , 7.87 , 50.56 = 44 : 49.44
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 46.53%

Powered By www.thaieducation.net