โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
4
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 2
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
30
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 26
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 34 คน
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 28
ร้อยละ 11.76 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %

34 : 4 , 0 , 2 , 0 , 0 , 28...11.76 , 0.00 , 5.88 , 0.00 , 0.00 , 82.35 = 6 : 17.65
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 34 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65%

Powered By www.thaieducation.net