โรงเรียนบ้านเหล่าฮก (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 0 0 3 1 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.11 % 3.70 % 0.00 % 85.19 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 6 1 4 0 0 65
ร้อยละ 7.89 % 1.32 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 85.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 6 1 7 1 0 88
ร้อยละ 5.83 % 0.97 % 6.80 % 0.97 % 0.00 % 85.44 %

103 : 6 , 1 , 7 , 1 , 0 , 88...5.83 , 0.97 , 6.80 , 0.97 , 0.00 , 85.44 = 15 : 14.56
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 14.56%

Powered By www.thaieducation.net