โรงเรียนบ้านเหล่าฮก (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 30
ร้อยละ 2.94 % 0.00 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 7 0 6 0 0 56
ร้อยละ 10.14 % 0.00 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 81.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 8 0 9 0 0 86
ร้อยละ 7.77 % 0.00 % 8.74 % 0.00 % 0.00 % 83.50 %

103 : 8 , 0 , 9 , 0 , 0 , 86...7.77 , 0.00 , 8.74 , 0.00 , 0.00 , 83.50 = 17 : 16.50
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50%

Powered By www.thaieducation.net