โรงเรียนบ้านเหล่าฮก (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 27
ร้อยละ 2.94 % 0.00 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 79.41 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 15 0 8 0 0 47
ร้อยละ 21.43 % 0.00 % 11.43 % 0.00 % 0.00 % 67.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 16 0 14 0 0 74
ร้อยละ 15.38 % 0.00 % 13.46 % 0.00 % 0.00 % 71.15 %

104 : 16 , 0 , 14 , 0 , 0 , 74...15.38 , 0.00 , 13.46 , 0.00 , 0.00 , 71.15 = 30 : 28.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 28.85%

Powered By www.thaieducation.net