โรงเรียนชุมชนบ้านผำ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 4 2 4 2 2 28
ร้อยละ 9.52 % 4.76 % 9.52 % 4.76 % 4.76 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 6 1 21 1 1 86
ร้อยละ 5.17 % 0.86 % 18.10 % 0.86 % 0.86 % 74.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 5 1 17 0 1 34
ร้อยละ 8.62 % 1.72 % 29.31 % 0.00 % 1.72 % 58.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 216 คน
จำนวน(คน) 15 4 42 3 4 148
ร้อยละ 6.94 % 1.85 % 19.44 % 1.39 % 1.85 % 68.52 %

158 : 10 , 3 , 25 , 3 , 3 , 114...6.33 , 1.90 , 15.82 , 1.90 , 1.90 , 72.15 = 44 : 27.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 31.48%

Powered By www.thaieducation.net