โรงเรียนชุมชนบ้านผำ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 4 2 4 2 2 27
ร้อยละ 9.76 % 4.88 % 9.76 % 4.88 % 4.88 % 65.85 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 6 1 21 1 1 86
ร้อยละ 5.17 % 0.86 % 18.10 % 0.86 % 0.86 % 74.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 5 1 17 0 1 34
ร้อยละ 8.62 % 1.72 % 29.31 % 0.00 % 1.72 % 58.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 215 คน
จำนวน(คน) 15 4 42 3 4 147
ร้อยละ 6.98 % 1.86 % 19.53 % 1.40 % 1.86 % 68.37 %

157 : 10 , 3 , 25 , 3 , 3 , 113...6.37 , 1.91 , 15.92 , 1.91 , 1.91 , 71.97 = 44 : 28.03
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 31.63%

Powered By www.thaieducation.net