โรงเรียนชุมชนบ้านผำ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 4 2 0 0 1 34
ร้อยละ 9.76 % 4.88 % 0.00 % 0.00 % 2.44 % 82.93 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 6 1 12 1 21 75
ร้อยละ 5.17 % 0.86 % 10.34 % 0.86 % 18.10 % 64.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 5 1 4 0 17 31
ร้อยละ 8.62 % 1.72 % 6.90 % 0.00 % 29.31 % 53.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 215 คน
จำนวน(คน) 15 4 16 1 39 140
ร้อยละ 6.98 % 1.86 % 7.44 % 0.47 % 18.14 % 65.12 %

157 : 10 , 3 , 12 , 1 , 22 , 109...6.37 , 1.91 , 7.64 , 0.64 , 14.01 , 69.43 = 48 : 30.57
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 34.88%

Powered By www.thaieducation.net