โรงเรียนชุมชนบ้านผำ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 5 1 5 2 2 28
ร้อยละ 11.63 % 2.33 % 11.63 % 4.65 % 4.65 % 65.12 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 17 7 15 2 10 71
ร้อยละ 13.93 % 5.74 % 12.30 % 1.64 % 8.20 % 58.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 1 1 0 11 1 44
ร้อยละ 1.72 % 1.72 % 0.00 % 18.97 % 1.72 % 75.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 223 คน
จำนวน(คน) 23 9 20 15 13 143
ร้อยละ 10.31 % 4.04 % 8.97 % 6.73 % 5.83 % 64.13 %

165 : 22 , 8 , 20 , 4 , 12 , 99...13.33 , 4.85 , 12.12 , 2.42 , 7.27 , 60.00 = 66 : 40.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 223 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 35.87%

Powered By www.thaieducation.net