โรงเรียนชุมชนบ้านผำ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 5 1 5 2 2 28
ร้อยละ 11.63 % 2.33 % 11.63 % 4.65 % 4.65 % 65.12 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 17 7 18 2 10 69
ร้อยละ 13.82 % 5.69 % 14.63 % 1.63 % 8.13 % 56.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 1 1 0 10 1 45
ร้อยละ 1.72 % 1.72 % 0.00 % 17.24 % 1.72 % 77.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 23 9 23 14 13 142
ร้อยละ 10.27 % 4.02 % 10.27 % 6.25 % 5.80 % 63.39 %

166 : 22 , 8 , 23 , 4 , 12 , 97...13.25 , 4.82 , 13.86 , 2.41 , 7.23 , 58.43 = 69 : 41.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 36.61%

Powered By www.thaieducation.net