โรงเรียนชุมชนบ้านผำ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 5 1 5 2 2 29
ร้อยละ 11.36 % 2.27 % 11.36 % 4.55 % 4.55 % 65.91 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 17 7 18 2 10 68
ร้อยละ 13.93 % 5.74 % 14.75 % 1.64 % 8.20 % 55.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 1 1 0 11 1 43
ร้อยละ 1.75 % 1.75 % 0.00 % 19.30 % 1.75 % 75.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 223 คน
จำนวน(คน) 23 9 23 15 13 140
ร้อยละ 10.31 % 4.04 % 10.31 % 6.73 % 5.83 % 62.78 %

166 : 22 , 8 , 23 , 4 , 12 , 97...13.25 , 4.82 , 13.86 , 2.41 , 7.23 , 58.43 = 69 : 41.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 223 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 37.22%

Powered By www.thaieducation.net