โรงเรียนชุมชนบ้านผำ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 6 1 5 2 1 29
ร้อยละ 13.64 % 2.27 % 11.36 % 4.55 % 2.27 % 65.91 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 17 7 18 3 10 67
ร้อยละ 13.93 % 5.74 % 14.75 % 2.46 % 8.20 % 54.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 1 1 0 11 1 44
ร้อยละ 1.72 % 1.72 % 0.00 % 18.97 % 1.72 % 75.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 24 9 23 16 12 140
ร้อยละ 10.71 % 4.02 % 10.27 % 7.14 % 5.36 % 62.50 %

166 : 23 , 8 , 23 , 5 , 11 , 96...13.86 , 4.82 , 13.86 , 3.01 , 6.63 , 57.83 = 70 : 42.17
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50%

Powered By www.thaieducation.net