โรงเรียนบ้านเมืองสรวง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 27
ร้อยละ 8.82 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 79.41 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 2 0 27 0 0 69
ร้อยละ 2.04 % 0.00 % 27.55 % 0.00 % 0.00 % 70.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 21
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 6 0 34 0 0 117
ร้อยละ 3.82 % 0.00 % 21.66 % 0.00 % 0.00 % 74.52 %

132 : 5 , 0 , 31 , 0 , 0 , 96...3.79 , 0.00 , 23.48 , 0.00 , 0.00 , 72.73 = 36 : 27.27
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 25.48%

Powered By www.thaieducation.net