โรงเรียนบ้านเมืองสรวง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 4 0 5 3 0 22
ร้อยละ 11.76 % 0.00 % 14.71 % 8.82 % 0.00 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 7 5 8 4 0 77
ร้อยละ 6.93 % 4.95 % 7.92 % 3.96 % 0.00 % 76.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 4 0 0 1 1 19
ร้อยละ 16.00 % 0.00 % 0.00 % 4.00 % 4.00 % 76.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 15 5 13 8 1 118
ร้อยละ 9.38 % 3.13 % 8.13 % 5.00 % 0.63 % 73.75 %

135 : 11 , 5 , 13 , 7 , 0 , 99...8.15 , 3.70 , 9.63 , 5.19 , 0.00 , 73.33 = 36 : 26.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25%

Powered By www.thaieducation.net