โรงเรียนบ้านเมืองสรวง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 8 1 1 0 0 24
ร้อยละ 23.53 % 2.94 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 14 2 1 26 15 41
ร้อยละ 14.14 % 2.02 % 1.01 % 26.26 % 15.15 % 41.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 1 0 0 3 2 19
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 0.00 % 12.00 % 8.00 % 76.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 23 3 2 29 17 84
ร้อยละ 14.56 % 1.90 % 1.27 % 18.35 % 10.76 % 53.16 %

133 : 22 , 3 , 2 , 26 , 15 , 65...16.54 , 2.26 , 1.50 , 19.55 , 11.28 , 48.87 = 68 : 51.13
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 46.84%

Powered By www.thaieducation.net