โรงเรียนบ้านเมืองสรวง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 8 1 2 9 3 10
ร้อยละ 24.24 % 3.03 % 6.06 % 27.27 % 9.09 % 30.30 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 14 2 26 16 28 13
ร้อยละ 14.14 % 2.02 % 26.26 % 16.16 % 28.28 % 13.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 1 0 3 1 3 17
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 12.00 % 4.00 % 12.00 % 68.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 23 3 31 26 34 40
ร้อยละ 14.65 % 1.91 % 19.75 % 16.56 % 21.66 % 25.48 %

132 : 22 , 3 , 28 , 25 , 31 , 23...16.67 , 2.27 , 21.21 , 18.94 , 23.48 , 17.42 = 109 : 82.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 74.52%

Powered By www.thaieducation.net