โรงเรียนบ้านเมืองสรวง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 1 4 2 5 16
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 13.79 % 6.90 % 17.24 % 55.17 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 2 0 29 2 29 45
ร้อยละ 1.87 % 0.00 % 27.10 % 1.87 % 27.10 % 42.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 1 0 5 1 5 21
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 15.15 % 3.03 % 15.15 % 63.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 4 1 38 5 39 82
ร้อยละ 2.37 % 0.59 % 22.49 % 2.96 % 23.08 % 48.52 %

136 : 3 , 1 , 33 , 4 , 34 , 61...2.21 , 0.74 , 24.26 , 2.94 , 25.00 , 44.85 = 75 : 55.15
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 51.48%

Powered By www.thaieducation.net