โรงเรียนบ้านเมืองสรวง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 2 3 2 5 5 13
ร้อยละ 6.67 % 10.00 % 6.67 % 16.67 % 16.67 % 43.33 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 11 0 25 11 25 35
ร้อยละ 10.28 % 0.00 % 23.36 % 10.28 % 23.36 % 32.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 1 0 8 1 8 16
ร้อยละ 2.94 % 0.00 % 23.53 % 2.94 % 23.53 % 47.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 14 3 35 17 38 64
ร้อยละ 8.19 % 1.75 % 20.47 % 9.94 % 22.22 % 37.43 %

137 : 13 , 3 , 27 , 16 , 30 , 48...9.49 , 2.19 , 19.71 , 11.68 , 21.90 , 35.04 = 89 : 64.96
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 62.57%

Powered By www.thaieducation.net