โรงเรียนบ้านเมืองสรวง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 2 2 1 1 1 23
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 3.33 % 3.33 % 3.33 % 76.67 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 11 0 25 0 0 71
ร้อยละ 10.28 % 0.00 % 23.36 % 0.00 % 0.00 % 66.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 1 0 10 0 0 23
ร้อยละ 2.94 % 0.00 % 29.41 % 0.00 % 0.00 % 67.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 14 2 36 1 1 117
ร้อยละ 8.19 % 1.17 % 21.05 % 0.58 % 0.58 % 68.42 %

137 : 13 , 2 , 26 , 1 , 1 , 94...9.49 , 1.46 , 18.98 , 0.73 , 0.73 , 68.61 = 43 : 31.39
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58%

Powered By www.thaieducation.net