โรงเรียนบ้านเมืองสรวง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 4 2 1 1 1 21
ร้อยละ 13.33 % 6.67 % 3.33 % 3.33 % 3.33 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 11 0 25 0 0 72
ร้อยละ 10.19 % 0.00 % 23.15 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 1 0 8 0 0 25
ร้อยละ 2.94 % 0.00 % 23.53 % 0.00 % 0.00 % 73.53 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 16 2 34 1 1 118
ร้อยละ 9.30 % 1.16 % 19.77 % 0.58 % 0.58 % 68.60 %

138 : 15 , 2 , 26 , 1 , 1 , 93...10.87 , 1.45 , 18.84 , 0.72 , 0.72 , 67.39 = 45 : 32.61
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 31.40%

Powered By www.thaieducation.net