โรงเรียนบ้านคูเมือง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 1 1 3 0 12
ร้อยละ 10.53 % 5.26 % 5.26 % 15.79 % 0.00 % 63.16 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 8 3 9 2 0 52
ร้อยละ 10.81 % 4.05 % 12.16 % 2.70 % 0.00 % 70.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 8 4 10 6 0 3
ร้อยละ 25.81 % 12.90 % 32.26 % 19.35 % 0.00 % 9.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 18 8 20 11 0 67
ร้อยละ 14.52 % 6.45 % 16.13 % 8.87 % 0.00 % 54.03 %

93 : 10 , 4 , 10 , 5 , 0 , 64...10.75 , 4.30 , 10.75 , 5.38 , 0.00 , 68.82 = 29 : 31.18
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 45.97%

Powered By www.thaieducation.net