โรงเรียนบ้านคูเมือง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 1 1 3 0 12
ร้อยละ 10.53 % 5.26 % 5.26 % 15.79 % 0.00 % 63.16 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 9 3 8 2 0 52
ร้อยละ 12.16 % 4.05 % 10.81 % 2.70 % 0.00 % 70.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 1 1 2 2 0 25
ร้อยละ 3.23 % 3.23 % 6.45 % 6.45 % 0.00 % 80.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 12 5 11 7 0 89
ร้อยละ 9.68 % 4.03 % 8.87 % 5.65 % 0.00 % 71.77 %

93 : 11 , 4 , 9 , 5 , 0 , 64...11.83 , 4.30 , 9.68 , 5.38 , 0.00 , 68.82 = 29 : 31.18
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 28.23%

Powered By www.thaieducation.net