โรงเรียนบ้านคูเมือง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 1 0 2 0 15
ร้อยละ 10.00 % 5.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 8 2 15 2 0 50
ร้อยละ 10.39 % 2.60 % 19.48 % 2.60 % 0.00 % 64.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 0 1 3 2 0 22
ร้อยละ 0.00 % 3.57 % 10.71 % 7.14 % 0.00 % 78.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 10 4 18 6 0 87
ร้อยละ 8.00 % 3.20 % 14.40 % 4.80 % 0.00 % 69.60 %

97 : 10 , 3 , 15 , 4 , 0 , 65...10.31 , 3.09 , 15.46 , 4.12 , 0.00 , 67.01 = 32 : 32.99
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 30.40%

Powered By www.thaieducation.net