โรงเรียนบ้านคูเมือง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 1 0 2 0 16
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 7 2 15 2 0 51
ร้อยละ 9.09 % 2.60 % 19.48 % 2.60 % 0.00 % 66.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 0 1 4 2 0 21
ร้อยละ 0.00 % 3.57 % 14.29 % 7.14 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 8 4 19 6 0 88
ร้อยละ 6.40 % 3.20 % 15.20 % 4.80 % 0.00 % 70.40 %

97 : 8 , 3 , 15 , 4 , 0 , 67...8.25 , 3.09 , 15.46 , 4.12 , 0.00 , 69.07 = 30 : 30.93
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 29.60%

Powered By www.thaieducation.net